Privacy Policy Dstny

In deze privacy statement leest u hoe wij omgaan met privacy binnen Dstny NV (Destiny). We vinden het belangrijk dat persoonlijke gegevens persoonlijk blijven en schenken daarom veel aandacht aan uw privacybescherming bij de uitvoer van onze dienstverlening. Om meer te weten te komen hoe wij dit doen, hebben wij ons privacy beleid voor u uiteengezet in deze policy.

Dstny als verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Dstny (gewone) persoonsgegevens van de klant en dit voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Dstny en haar Klanten, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en voor zover noodzakelijk voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.

Aard van de persoonsgegevens en de doelen waarvoor Dstny deze gegevens gebruikt

CONTACTGEGEVENS EN PERSOONLIJKE DETAILS
Dit zijn de gegevens waar Dstny naar vraagt wanneer u een dienst of product van ons afneemt of contact met ons opneemt. Het betreft de naam contactpersoon, bedrijfsnaam, (direct) telefoonnummer en e-mailadres. Deze categorie gegevens verwerken we in het kader van informeren, leveren en beheren van onze diensten, onze wettelijke verplichtingen, marketing, verkoop en facturatie. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

GEBRUIKSGEGEVENS
Dit zijn gegevens over het gebruik van een dienst of een product. Het gaat hier bijvoorbeeld om het dataverkeer, de datum, het tijdstip en hoe lang een dienst wordt gebruikt, de verschillende gebruikers van de dienst en de daaraan gerelateerde gegevens. Deze gegevens worden vooral gebruikt voor facturatie- en administratie redenen, wettelijke verplichtingen en om een optimale dienstverlening te garanderen.

NETWERKGEGEVENS
Aan ons verstrekte wachtwoorden en inloggegevens, licentie-, en netwerkgegevens, MAC-adres(sen) van randapparatuur, zoals een modem, en broncode worden door Dstny verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Deze zijn noodzakelijk voor de levering van de dienst of product, voor het verhelpen van ICT storingen, het opzetten van gesprekken, of het via de cloud opslaan van uw data.

VERKEERSGEGEVENS
Voor het gebruik van onze diensten verwerken wij verkeersgegevens. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Het betreft hier ook de hoeveelheid data, en bij roaming het gebruikte buitenlands netwerk alsook gegevens om verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren te kunnen realiseren. Op basis van deze verkeersgegevens kan Dstny ook haar fair-use-policy monitoren en in het geval van een excessief gebruik of (mogelijke) fraude, ingrijpen. Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt. Dstny verwerkt deze categorie gegevens in het kader van dienstverlening, systeembeheer, facturatie, wettelijke verplichting en rapportage.

LOCATIEGEGEVENS
Wanneer u via een dienst van Dstny een gesprek of een datasessie opzet, verwerken wij gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten België plaatsvindt. Dstny verwerkt deze categorie gegevens in het kader van dienstverlening, beheer, wettelijke verplichting, facturatie en rapportage.

INHOUD VAN COMMUNICATIE
De inhoud van gesprekken worden door Dstny niet verwerkt tenzij een wettelijke of gerechtelijke rechtsgrond Dstny hiertoe verplicht.

Rechten van de Betrokkenen (gebruikers)

Om de fundamentele privacy rechten van de betrokkenen (recht op inzage en rectificatie of wissing, recht op beperking van de hem betreffende Verwerking te verzoeken, recht zich tegen de verwerking te verzetten en recht op gegevensoverdraagbaarheid) te vrijwaren is het de verplichting van de klant de betrokkenen (gebruikers van de diensten/producten) overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving tijdig en volledig te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Dstny, de betrokkenen hierbij expliciet te duiden op de rechten die deze betrokkenen hebben op basis van de privacy wetgeving en te informeren omtrent de bewaringstermijnen die Dstny aangaande deze persoonsgegevens hanteert.

Dstny als verwerker

In het geval dat Dstny, in uitvoering van de levering van dienst(en) of product(en), persoonsgegevens verwerkt voor de klant of voor een door de klant aangeduide derde, dan treedt Dstny op in de hoedanigheid van verwerker en handelt de Klant in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke c.q. als, op zijn beurt, verwerker van een derde Verwerkingsverantwoordelijke. Dstny verwerkt de Persoonsgegevens dan slechts namens en slechts ten behoeve van Klant in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen. In voorkomende geval sluit Dstny een verwerkersovereenkomst af met de klant omtrent de modaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens waar de Klant verwerkingsverantwoordelijke is.

Gegevens buiten het kader van onze dienstverlening

Gegevens over bezoek aan onze website en cookie beleid

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van website van Dstny NV op je computer of ander apparaat kunnen worden bewaard. Er zijn essentiële en functionele cookies die er voor zorgen dat de website goed functioneert. Deze cookies worden niet gebruikt om de gebruiker te identificeren. Er zijn ook niet-functionele cookies. Dit zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de puur technische ondersteuning van de website. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee wordt samengewerkt. Er zijn met andere woorden First party cookies die Dstny NV plaatst en beheert en er zijn third party cookies die een derde partij plaatst en beheert. Ze zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door je bezoek aan derden verzonden worden. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

DOEL EN NUT VAN COOKIES
Dstny NV wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over welke cookies Dstny NV gebruikt. Voor het gebruik van niet-functionele of niet-essentiële cookies die betrekking (kunnen) hebben op persoonlijke gegevens, vraagt Dstny NV de expliciete toestemming van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken of om te kiezen welke cookies hij al dan niet accepteert.

SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR Dstny NV
We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële/ noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies:
Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Analytische cookies:
Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.

Targeting / advertising cookies:
Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien. Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. Technische details over welke type cookies en bewaartermijnen per type, kunnen opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Solliciteren bij Dstny (via de website)
Wanneer u (via onze website) solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens: naam, telefoon, e-mailadres, uw CV en de verslagen van de assessment-gesprekken die wij met u hebben.

Aanwezigheid op de kantoren van Dstny
Wanneer u ons kantoor bezoekt als gast, dan registreren wij uw bezoek. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen om in een geval van een calamiteit goed te kunnen handelen.

Training en opleiding
Wanneer u contact met onze support-afdeling opneemt, kan het voorkomen dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dit melden we netjes van tevoren.

Overlast melden
Wanneer u een melding maakt van overlast is het noodzakelijk dat wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerken. Deze gegevens worden gedurende de looptijd van deze melding bewaard en uit de actieve systemen verwijderd na het afsluiten van de melding.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?

In het kader van de dienstverlening
Contactgegevens en persoonlijke details worden bijgehouden gedurende de overeenkomst en gedurende een termijn van 2 jaar na beëindiging ervan. De gegevens in het kader van onze financiële administratie worden gedurende een termijn van 10 jaar bijgehouden. Gebruiksgegevens, Netwerkgegevens, Verkeersgegevens en Locatiegegevens worden, behoudens in het geval van andersluidende wettelijke verplichtingen in hoofde van Dstny, bijgehouden gedurende de overeenkomst en gedurende een termijn 2 jaar na beëindiging ervan. Deze gegevens worden in het kader van onze financiële administratie bijgehouden gedurende een termijn van 10 jaar. Dstny bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren en/of om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde categorieën van gegevens worden voor een kortere termijn bewaard: het gaat hier over categorieën van persoonsgegevens waar de bewaartermijnen wettelijk worden vastgesteld zoals in de Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd (de e-Privacy Richtlijn) en de Wet van 13 juni 2005 (de Telecom wet). Eventuele wijzigingen, beperkingen of verwijderingen van persoonsgegevens worden alleen verwerkt in onze actieve (adres-)bestanden, nooit in eerder gemaakte back-ups en archiefbestanden.

Buiten het kader van de dienstverlening
Gegevens over bezoek aan onze website worden 1 jaar bijgehouden, tenzij U zich hier tegen verzet. Heeft u (via de website) gesolliciteerd bij Dstny en wordt u niet weerhouden, dan houden wij de door u aangeleverde persoonsgegevens bij gedurende 4 weken, tenzij u akkoord bent om opgenomen te worden in onze wervingsreserve in welk geval wij uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar bijhouden voor eventuele latere opportuniteiten.

Beveiliging
Dstny neemt m.b.t. de betreffende persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan wordt gewaarborgd en zodat deze Persoonsgegevens niet het voorwerp kunnen uitmaken van ongeoorloofd of onrechtmatige verwerking. Onze focus op beveiliging omvat hardware, software, fysieke veiligheid, beleidsregels, sensibilisering en instellingen in hard- en software. Daarbij maakt Dstny gebruik van geavanceerde technieken (zoals, firewalls, spamfilters en virusscanners, two way factor authenticatie en device management applicaties) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

Gegevens delen met anderen
Dstny verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden (sub-verwerkers) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sub-verwerkers (zoals providers, leveranciers en partners) sluiten een verplichte verwerkersovereenkomst met Dstny af voor een correcte verwerking van de verstrekte gegevens.

Kwaadwillige oproepen
De Ombudsman (http://www.ombudsmantelecom.be) is ermee belast van elke persoon die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronisch-communicatienetwerk of –dienst, het verzoek te onderzoeken om inlichtingen te krijgen over de identiteit en het adres van de gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of –diensten die deze persoon hebben lastiggevallen, voor zover die gegevens beschikbaar zijn. De Ombudsman willigt het verzoek in indien de feiten lijken vast te staan en het verzoek betrekking heeft op precieze data. In het geval van kwaadwillige oproepen en men de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen wil kennen, kan de Klant klacht indienen bij de Ombudsman.

Inzage en correctie van persoonsgegevens en recht van verzet
Wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij van u als verwerkingsverantwoordelijke verwerken? Heeft u een bezwaar tegen de verwerking? Wilt u een verzoek tot wijziging of wissen van uw persoonsgegevens doen of wenst u gebruik te maken van uw recht op data-portabiliteit? U kunt ons bereiken via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of

Privacy Officer
Dstny NV
Excelsiorlaan 89
1930 Zaventem
Belgium

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze klacht eveneens naar hogergenoemd e-mail of postadres sturen. Wij zullen u dan uiterlijk binnen de wettelijk voorziene termijn na geldige identificatie antwoorden. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Dstny heeft het recht deze privacy policy te allen tijde te wijzigen. De privacy policy op www.dstny.nl is de meest recente versie en vervangt eerdere privacy policies.

Onze CORE Dstny

Wij pakken het net even iets anders aan

13K+

Gelukkige klanten

2M+

Cloud communicatie gebruikers

700+

Enthousiaste werknemers

300+

Hechte partners

150K+

Cloud security gebruikers

Cookies

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren, en voor marketing en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Let op: Als je via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube áltijd een cookie bij je.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.